26 лютого, 2012

Кафедра інженерного матеріалознавства

Кафедра „Інженерне матеріалознавство” була створена 30.08.2007 р. (наказ ректора КДПУ № 140-1) на базі кафедри „Технологія машинобудування” для забезпечення організації навчального процесу зі спеціальності „Прикладне матеріалознавство”. Підготовка фахівців розпочалась у 2004 р. З вересня 2007 р. завідувачем кафедри є к.т.н., професор Гаврилюк Юрій Миколайович, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Зусилля викладачів кафедри зосереджені на організації навчального процесу, створенні лабораторій, керівництві науковими роботами студентів. Викладачами кафедри розроблені лабораторні стенди, у навчальному процесі застосовані комп’ютерні класи. Кафедра запровадила сучасні засоби комп’ютерної техніки з використанням інформаційних технологій.

Підготовка фахівців зі спеціальності Прикладне матеріалознавство здійснюється за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Випускники готуються до виконання проектно-конструкторських, технологічних, технічних та контрольних виробничих функцій. Після закінчення навчання в університеті їм буде присвоєна кваліфікація: • фахівець з інженерного матеріалознавства - рівень “бакалавр”; • інженер-технолог з матеріалознавства — рівень “спеціаліст”; • інженер-дослідник з матеріалознавства — рівень “магістр”.

Колектив кафедри інженерного матеріалознавста
Педагогічну та наукову роботу на кафедрі здійснюють досвідчені викладачі. Якісний склад науково-педагогічного персоналу кафедри “Інженерне матеріалознавство”: докторів технічних наук, професорів – 2; кандидатів технічних наук, доцентів – 5; старших викладачів – 1, асистентів – 2.

Кафедра забезпечує:
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; - вдосконалення організаційної, методичної, наукової, інформаційної та матеріальної бази підготовки фахівців; - проведення науково-дослідних робіт в галузі матеріалознавства;

Напрацьовані на кафедрі методичні матеріали використовуються при організації навчального процесу.

Основними напрямами розвитку кафедри „Інженерне матеріалознавство” є:- формування висококваліфікованого професорсько-викладацького складу; - покращення методичного, наукового та інформаційного забезпечення навчального процесу у т.ч. через використання інформаційних технологій; - покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу; - виконання науково-дослідних робіт за комплексною тематикою з матеріалознавства; - покращення науково-дослідної роботи студентів за системою, яка складається з таких етапів: індивідуальна робота зі студентами; вивчення основ наукових досліджень шляхом викладання відповідних дисциплін магістерської підготовки; керівництво підготовкою доповідей і виступів студентів на студентських науково-технічних конференціях, опублікуванням статей; - посилення зв’язків і співпраці з вищими закладами освіти, підприємствами, науково-дослідними установами України: Інститут фізики напівпровідників НАН України, Національний гірничий університет, НТУУ „Київський політехнічний інститут”, Харківський державний політехнічний університет, Національна металургійна академія України, Дніпродзержинський державний технічний університет, Криворізький технічний університет, Донецький державний технічний університет, Науково-виробниче об’єднання ”Карат” (м. Львів), Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (м. Київ).