26 лютого, 2012

Кафедра галузевого машинобудування

Кафедра заснована наказами МінВУЗу УРСР № 201 від 20 червня 1979 року та №77-1 від 4 липня 1979 року. У той час на кафедрі викладались такі дисципліни, як теорія механізмів і машин, деталі машин, ТММ і деталі машин, деталі машин і підйомно-транспортні засоби. Першим завідувачем кафедри був призначений доцент А.І. Чорнокнижний, який і нині працює на кафедрі. З 1982 року кафедрою беззмінно керує доктор технічних наук, професор Маслов Олександр Гаврилович. Починаючи з 1982 року на кафедрі під керівництвом Маслова О.Г. організується науково-дослідна лабораторія чисельністю до 20 чоловік. Штатні співробітники лабораторії проводили дослідження, розробляли нові конструкції та впроваджували у виробництво вібраційні, дорожні і будівельні машини.

З 1998 року кафедра КМТО організує випуск спеціалістів зі спеціальностей «Металорізальні верстати і системи», «Обробка металів тиском». З 2003 року кафедра стає випускаючої тільки зі спеціальності „Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні і меліоративні машини та обладнання”.

З моменту створення кафедри КМТО зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри, оснащення лабораторій плакатами, стендами, обладнанням тощо. Зокрема, викладачами кафедри розроблені нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютерної техніки та комп’ютерні технології.

До складу кафедри входять викладачі, що мають багатий професійний і педагогічний досвід роботи: завідувач кафедри, докт.техн.наук, професор О.Г. Маслов; зам. завідувача кафедри, канд.техн.наук, доцент Ю.С. Саленко; докт.техн.наук, доцент О.Ф. Іткін; канд.техн.наук, доцент С.В. Бардаєв; канд.техн.наук, доцент Г.П. Хабло; канд.техн.наук, доцент А.І. Чорнокнижний; ст. викладач О.С. Проскурня ; ст. викладач Р.А. Вакуленко; ст. викладач М.В. Старков; асистент О. В. Демін. Секретар кафедри, інженер Н.А. Цівина. Аспіранти: В.О. Стуканова; І.В. Маслова; Е.Стукота; В. Семко.

Колектив кафедри
Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідно до спеціальностей 6.090214, 7.090214, 8.090214 – Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання. Для підготовки фахівців зі спеціальності «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» повністю сформована лабораторна база, причому акцент зроблено на використанні в лабораторному практикумі науково-лабораторного обладнання, що дозволяє не тільки виконувати лабораторні роботи у відповідності з робочими програмами професійно-орієнтованих дисциплін, але й виконувати на тому ж обладнанні наукові дослідження; тематика курсових проектів у певній мірі містить елементи наукових досліджень; студенти ведуть активну роботу в гуртках студентського наукового товариства кафедри і університету, якими керують викладачі кафедри, співробітники кафедри мають з робочих місць доступ до інформаційних ресурсів глобальної світової мережі Інтернет та інше.

На кафедрі КМТО створена наукова школа «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів», яка очолюється доктором технічних наук, професором О.Г. Масловим. В рамках наукової школи проводяться наукові дослідження по двох основних напрямах.

Перший науковий напрям «Створення і вдосконалення будівельних, дорожніх і вібраційних машин для виготовлення, обробки та ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей» очолюється докт.техн.наук, професором О.Г. Масловим.

У цьому напрямі: – розроблено теорія вібраційного процесу ущільнення цементобетонних і асфальтобетонних сумішей; – установлено енергетичні показники вібраційного процесу ущільнення і отримані теоретичні залежності для визначення необхідної тривалості ущільнення, наростання густини ущільнюваного шару будівельних сумішей і обчислення потужності приводу вібраційної машини залежно від інтенсивності вібраційного навантаження, напряму вібрації, кількості частот збурення і фізико-механічних характеристик цементобетонної суміші; – розроблено наукові основи створення вібраційних машин з полігармонійним збудженням коливань для формування бетонних і залізобетонних плоских виробів з жорстких цементобетонних сумішей; – розроблені математичні моделі коливальних процесів складних динамічних систем вібраційних машин; – проведено аналіз і обґрунтовування динамічних схем і диференціальних рівнянь крутильних коливань динамічних систем, лінійних коливань динамічних систем, а також сумісних крутильних і лінійних коливань динамічних систем з розподіленими параметрами; – розроблені і упроваджені у виробництво віброплощадки з вертикально напрямленими, горизонтально напрямленими і просторовими поли гармонійними коливаннями; – розроблені вібраційні привантажі для формування багатопустотних панелей перекриття; – розроблені вібраційні преси для ущільнення асфальтобетонних зразків і бетонних багатопустотних стінних блоків.

Другий науковий напрям «Створення і розробка одновальних бетонозмішувачів примусової дії» очолюється канд.техн.наук, доцентом Ю.С. Саленко. У цьому напрямі: – розроблена теорія процесу перемішування цементобетонних сумішей в змішувачах примусової дії; – розроблені нові конструкції одновальних бетонозмішувачів примусової дії, включаючи бетонозмішувачі зі змінними формами лопатей, вібраційні бетонозмішувачі примусової дії і бетонозмішувачі з віброімпульсним приводом; розроблені математичні моделі, що описують складні процеси перемішування у вібраційних бетонозмішувачах примусової дії і бетонозмішувачах з віброімпульсним приводом; – виведені теоретичні залежності для визначення раціональних параметрів, необхідних для створення компактної конструкції одновальних бетонозмішувачів примусової дії: із змінними формами лопатей; з ланцюговим віброзбуджувачем крутильних коливань; з віброімпульсним приводом крутильних коливань; з віброзбуджувачем крутильних коливань лопатевого вала; одновального вібраційного, оснащеного вібруючою плитою; ротаційного, яки забезпечують ефективне приготування жорстких і наджорстких цементобетонних сумішей при мінімальній енергоємності; – досліджено динаміка одновальних бетонозмішувачів примусової дії.

За результати наукових досліджень було опубліковано 4 монографії, декілька навчальних посібників, 280 наукових статей, отримано 120 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, частина з яких впроваджена на підприємствах. Виконані наукові дослідження стали основою для підготовки і захисту п’яти кандидатських і двох докторських дисертацій.

Проведені дослідження, розроблені та впроваджені у виробництво: – асфальтозмішувальні установки безперервної дії з вібраційним обладнанням для обробки асфальтобетонних сумішей продуктивністю 50 і 200 т/год; – ґрунтозмішувальні установки продуктивністю 50 і 100 т/год.; – асфальтоукладальні машини з вібраційним робочим органом; - одновальні бетонозмішувачі примусової дії з об’ємом по завантаженню 100, 250, 500,750 і 1500 літрів; – одновальні бетонозмішувачі безперервної дії продуктивністю 100 – 200 т/год., – вібраційні площадки з вертикально направленими коливаннями вантажністю 0,35, 0,75, 1, 25 і 2,5 т; – віброплощадки з вертикально направленими коливаннями і жорстко пружними обмежувачами вантажністю 0,75, 1,5, 2,5 і 5 т; – одночастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажністю 10 тонн, обладнаних планетарними віброзбуджувачами коливань; – двохчастотні віброплощадки з горизонтально направленими коливаннями вантажопідйомністю 10 і 15 т;
– двочастотні віброплощадки з просторовими коливаннями вантажністю 10, 15, 20, 25 і 40 тонн, обладнаних дебалансними або ротаційними віброзбуджувачами коливань; – вібраційні привантажі для формування дорожніх і багатопустотних плит.

Розроблені машини вирізняються простотою конструкції та високою ефективністю.

Наказом ВАК України №324 від 12.05.2009 р. в КДУ ім. М. Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02 – «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій» (голова вченої ради, зав. кафедри КМТО, д.т.н, професор Маслов О.Г.).

Кафедра підтримує творчі зв`язки з провідними навчальними та науковими установами України, такими як Харківський національний політехнічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, Кіровоградський національний технічний університет, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури та інши вищи навчальні закладі України та інших країн, таких як Московський державний будівельний університет.

Крім основної педагогічної діяльності співробітники кафедри активно беруть участь в суспільно значимих роботах з підготовці фахівців вищої кваліфікації: - професор Маслов О.Г. є членом секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом «Машинобудування», членом президії науково-методичної ради з машинобудування і металообробки МОН України, головою спеціалізованої вченої ради К45.052.03, членом докторських вчених рад: Д26.056.08 при Київському національному університету будівництва і архітектури; Д64.059.02 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університету; Д64.056.04 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури; – доцент Саленко Ю.С. є членом спеціалізованої вченої ради К45.052.03; – доцент Бардаєв С.В. є членом спеціалізованої вченої ради К45.052.03.

Кафедра КМТО забезпечує виконання: підготовки кандидатів технічних наук через аспірантуру університету (Керівники докт.техн.наук, професор Маслов О.Г., канд.техн.наук, доцент Саленко Ю.С.); підготовки докторів технічних наук (Науковий консультант докт.техн.наук, професор Маслов О.Г.); підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  програм формування професорсько-викладацького складу кафедр; програм методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовлення бакалаврів, спеціалістів і магістрів; науково-дослідних робіт в галузі дослідження динаміки машин і механізмів на засадах бюджетно-цільової комплексної вузівської програми «Дослідження закономірностей функціонування динамічних систем машин і механізмів».