25 жовтня, 2012

100-бальна система оцінювання

У відповідності з "Положенням про проведення поточного та семестрового контролю" у Кременчуцькому національному університеті вводиться нова система оціновання знань студентів. Основними видами контролю навчального процесу є поточний та семестровий. Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою, яка у відомості обліку успішності доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.Наведемо деякі цитати із положення про оцінювання:

Студент не допускається до екзамену, якщо за результатами поточного контролю він отримав менше 50 балів.

Якщо студент пропустив більше 50 % усіх занять, то він не може отримати за семестр у цілому більше 60 балів.

Студентам надається можливість не складати екзамен, якщо за результатами поточного контролю він отримав не менше 60 балів.

У разі отримання незадовільної оцінки або наявності заборгованості, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни допускається не більше двох разів.

Студент, який був не допущений до складання екзамену, або не з’явився без поважної причини на екзамен, або був усунений від екзамену, вважається таким, що використав відповідну спробу скласти екзамен (залік) з дисципліни і має заборгованість.

Рішення про недопущення студента до складання екзамену приймаються екзаменатором (недостатня кількість балів) та деканом факультету/директором інституту (невиконання умов контракту).

Недопущення студента до екзамену з певної навчальної дисципліни не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю з інших дисциплін.

При другому перескладанні екзамен (залік) у студента приймає комісія, яка створюється деканом (директором інституту). Оцінка, отримана студентом у результаті другого перескладання екзамену (заліку), є остаточною.

При виявленні факту використання студентом недозволених матеріалів чи при порушенні студентом установлених правил внутрішнього розпорядку, морально-етичних норм поведінки викладач може припинити складання екзамену студентом. Викладач має право усунути його від складання екзамену з позначкою “усунений” в екзаменаційній відомості.

Студентам для своєчасного захисту курсових робіт може знадобитися конструктор титульних сторінок лабораторних робіт.


Читати повний текст "Положення про проведення поточного та семестрового контролю" ...>>