17 березня, 2013

Кафедра автомобілів і тракторів запрошує абітурієнтів на навчання

Кафедра проводить підготовку майбутніх фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. Відмінності кафедри: більше 30 років досвіду підготовки спеціалістів у галузі автомобілебудування та технічної експлуатації автомобілів; 10 лабораторій (конструкції автомобілів, конструюван-ня, обслуговування, діагностики, випробовування та ремонту автомобілів, дослідження систем та агрега-тів тощо); 2 комп’ютерних класи для автоматизованого проекту-вання, моделювання та інженерних досліджень; зал дипломного проектування; більше 70% місць від плану прийому складають місця державного замовлення; високий попит на випускників кафедри; можливість на пільгових умовах отримати посвідчення водія.

«МАШИНОБУДУВАННЯ»

Бакалаври цього напряму готуються до виробничої діяль-ності на машинобудівних підприємствах регіону. Підготовка на факультеті здійснюється за професійним спрямуванням "АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ". Кафедра проводить підготовку фахівців за даним спрямуванням з 1976 року. Студенти готуються до проектно-конструкторської та виробничої діяльності у галузях, пов’язаних з проектуванням, виробництвом та випробуван-ням автомобілів.

Для виконання цих завдань у навчальних планах передба-чається вивчення таких дисциплін, як конструкція автомобілів і двигунів, електронне та електричне обладнання автомобілів, комп’ютерна графіка та автомати-зоване проектування вузлів і деталей автомобіля, методи випробувань та основи сертифікації транспортних засобів. Практична підготовка майбутніх автомобілебудівників проводиться у лабораторіях конструкцій автомобілів та двигунів, комп’ютеризованого проектування автомобілів, електрообладнання і автоматичних систем автомобілів.

Фахівець даного спрямування може працювати у проект-но-конструкторській, дослідницький, комерційній та виробничо-управлінській сферах на підприємствах, пов’язаних із виробництвом, експлуатацією та збутом автомобілів та інших колісних машин, на посадах інже-нерів, керівників підрозділів, які виконують конструювання, доробку, випробування машин та організацію технічного обслуговування та продаж; у фірмових автосалонах і сервісних центрах, що здійснюють продаж автомобілів та запчастин до них, проводять передпродажне та післяпродажне обслуговування.

«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

Професійне спрямування "АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІ-ЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО". Фахівців цього спрямування го-тують для вирішення питань технічного обслуговування та ремонту автомобілів, організації експлуатації автотранспор-тних засобів. Головними навчальними дисциплінами, які формують майбутнього фахівця, є: організація, планування та управління автотранспортними підприємствами; технічна експлуатація автомобілів; проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування; технологія ремонту автомобілів; спеціалізований рухомий склад. Прак-тичну підготовку студенти проходять на автотранспортних підприємствах, сервісних центрах та станціях технічного обслуговування, а також у лабораторіях кафедри.

Головними об’єктами майбутньої роботи спеціаліста є: автотранспортні та авторемонтні підприємства, сервісні центри та станції з продажу і технічного обслуговування автомобілів. Спеціаліст цього фаху може обіймати посади від менеджера з продажу автомобілів, майстра з технічного обслуговування, до керівника транспортного цеху, станції технічного обслуговування. Він підготовлений до організа-ційної роботи на фірмах та підприємствах, пов’язаних з за-безпеченням технічної безпеки та ефективності перевезень вантажів і пасажирів.

Більш детально...